Vítejte na stránkách elektronického časopisu

Časopis Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o.  Praha

Časopis „Bezpečnostní management v regionech“ je odborným recenzovaným časopisem zabývajícím se problematikou bezpečnosti v regionech v nejširším slova smyslu, problematikou práva a právní vědy, zejména z oblasti veřejného práva vztahujícího se k rozvoji regionů a problematikou řízení lidských zdrojů. Časopis je určen pro širokou odbornou veřejnost, zejména v akademické sféře, zaměstnance ve veřejné správě a příslušníky ozbrojených sboru ale také pracovníky justice nebo i v soukromé sféře tam, kde je důvod k řízení bezpečnosti.

 

STATUT VĚDECKÉ REDAKČNÍ RADY ČASOPISU

BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT V REGIONECH

 

I. Působnost Vědecké redakční rady

1. Vědecká redakční rada časopisu Bezpečnostní management v regionech (dále jen „Vědecká redakční rada“) je výkonným orgánem vydavatele časopisu.

 

II. Složení Vědecké redakční rady

1. Vědeckou redakční radu tvoří předseda a členové.

2. Předsedu a členy Vědecké redakční rady schvaluje Správní rada.

3. Předseda jmenuje výkonnou redaktorku/redaktora.

4. Výkonný (á)  redaktor (ka) působí při Vědecké redakční radě s hlasem poradním.

 

III. Úkoly Vědecké redakční rady

1. Předseda Vědecké redakční rady:

řídí práci Vědecké redakční rady,

navrhuje Správní radě změny ve složení Vědecké redakční rady,

svolává Vědeckou  redakční radu, předkládá návrh programu a řídí její jednání,

seznamuje členy Vědecké redakční rady s připomínkami a návrhy Správní rady, týkajícími se vydávání vědeckého časopisu,

v období mezi zasedáními Vědecké redakční rady řídí činnost časopisu, zejména určuje recenzenty jednotlivých příspěvků

2. Členové Vědecké redakční rady:

hodnotí obsahové zaměření jednotlivých čísel vědeckého časopisu, vydaných za období mezi jednotlivými zasedáními Vědecké redakční rady,

předkládají návrhy na příspěvky z jednotlivých oblastí své odborné působnosti, doporučují a získávají autory pro jejich zpracování,

publikují vlastní vědecké příspěvky,

doporučují recenzenty pro zaslané příspěvky a podle potřeby sami recenze provádějí,

předkládají náměty a připomínky k obsahové náplni a grafické úpravě časopisu,

předkládají návrhy na změny statutu Vědecké redakční rady,

 

IV. Jednání Vědecké redakční rady

1. Vědecká redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za rok.

2. Mimořádné jednání Vědecké redakční rady se uskutečňuje na základě rozhodnutí předsedy Vědecké redakční rady, nebo na žádost redakce vědeckého časopisu, nebo na žádost Správní rady, anebo na žádost alespoň poloviny jejích členů.

3. Vědecká redakční rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna alespoň nadpoloviční většina jejich členů. V případě potřeby je možné provést hlasování per rolam.

4. Na jednání Vědecké redakční rady je pravidelně zván Výkonná redaktorka; podle potřeby mohou být na jednání přizvaní další odborníci.

5. Z průběhu každého jednání Vědecké redakční rady se pořizuje zápis.

6. Vědecká redakční rada časopisu spolupracuje při vydávání časopisu s Ediční radou Vysoké školy regionálního rozvoje.