INFORMATICKÉ A ZNALOSTNÍ ASPEKTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU A JEJICH TRANSFER DO VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY

Title (EN): 
INFORMATICS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT AND SAFETY ASPECTS OF THEIR TRANSFER TO HIGHER TRAINING
Vydání: 
Abstrakt: 
Bezpečnostní management jako odborná disciplína a obor studia se vlivem změn v regionálním, sociálním, společenském, ekonomickém a bezpečnostním prostředí dynamicky proměňuje. Na jeho realizaci v regionech se podílí řada regionálních subjektů (stakeholders), kteří zajišťují komplexní bezpečnost regionu, jež je pojímána jako integrální součást rozvojových regionálních konceptů. Autoři příspěvku se zamýšlejí nad informačními a znalostními aspekty bezpečnostního managementu a jejich žádoucí reflexi ve formě tzv. výstupů učení (learning outcomes) ve vysokoškolském studiu studijního oboru Bezpečnostní management. V této souvislosti rozvíjejí myšlenku o konkrétních znalostech, dovednostech a kompetencích absolventů oborů bezpečnostních studií, zejména jaké konkrétní výstupy z učení si absolvent osvojil.
Abstract (EN): 
The security management as a professional discipline and field of study is due to changes in regional, social and security environment dramatically changing. A number of stakeholders participate in its realization within the regions. The stakeholders provide complex security of the regions, which is viewed as an integral part of development regional concepts. Authors of article analyze information and knowledge aspects of security management and their desirable feedback in the form of learning outcomes in the Security management university study program. Authors also develop, within this context, ideas about specific knowledge, skills and competence of security studies graduates, especially what specific learning outcomes has graduate absorbed.