KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (některé aspekty)

Vydání: 
Abstrakt: 
Autor se zaobírá obecně pojetím krizové legislativy v současné době, i z hlediska její vývoje a možných návrhů, které se analyzují, připravují, či jsou v legislativním procesu (současné návrhy). V pojednání autor rozebírá současné pojetí jednotlivých právních předpisů a analyzuje některé nedostatky a aplikační problémy. Autor popisuje dopady nového návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru ČR a též analyzuje jednotlivé současné návrhy v oblasti krizové legislativy (např. v oblasti požární ochrany).
Abstract (EN): 
The author deals with general concept of current emergency legislation in terms of its development and possible proposals, which are analyzed, prepared, or in legislative process (current proposals). Current conception of the legislation and single laws are analyzed on some weaknesses and application problems. The author describes effects of the new draft of the Act on the Fire & Rescue Service of CR and also analyzes the various current proposals in the area of emergency legislation (e.g. in the field of fire protection).