KYBERNETICKÉ HROZBY PRO REGIONÁLNÍ BEZPEČNOST A OBRANNÁ OPATŘENÍ PROTI NIM

Title (EN): 
CYBER THREATS TO REGIONAL SECURITY AND DEFENSIVE MEASURES AGAINST THEM
Vydání: 
Abstrakt: 
Ochrana před kybernetickými hrozbami by měla být v zájmu minimalizace potenciálních škod realizována ve všech státních i soukromých organizacích, které jimi mohou být postiženy. Mezi nejcitelnější kybernetické hrozby patří v současnosti malware a útoky realizované pomocí sociálního inženýrství a dalších hackerských technik. Implementace efektivních preventivních i reaktivních opatření je nezbytná pro snížení rizik spojených s uvedenými hrozbami. Jedním z nejúčinnějších opatření je zavedení vhodného výcvikového programu pro personál organizace. Předložený text diskutuje existující hrozby, na příkladech demonstruje dopady jejich realizací na regionální a státní úrovni a popisuje jednoduchá opatření, pomocí nichž je možné snížit úroveň rizika spojeného s danými hrozbami.
Abstract (EN): 
Defense against cyber threats should be implemented in all governmental and private organizations which may be affected by them in order to minimize potential damage. Malware and hacker attacks using social engineering and other techniques are currently among the most relevant cyber threats. In order to reduce the risk associated with these threats, implementation of proactive and reactive measures is necessary. One of the most effective measures is introduction of an appropriate training program for staff of the organization. Current threats are discussed and impact of their realization on the regional and national level is shown in the article, which further describes simple measures which may be used to reduce risk associated with the discussed threats.