MÍSTNÍ BEZPEČNOTNÍ PROJEKTY VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

Title (EN): 
LOCAL SECURITY PROJECTS OF UNIVERSITY STUDENTS
Vydání: 
Abstrakt: 
Stručné zkušenosti z výuky odborného předmětu Ochrana obyvatelstva na dvou vysokých školách na Moravě. Místní hrozby a rizika v místě bydliště vysokoškolských studentů z hlediska možného ohrožení obyvatelstva. Vliv mimořádných událostí a krizových situací na rozvoj regionu. Obsah a metody řešení místního bezpečnostního projektu studenty se zdůrazněním metody místního šetření. Průběžné studentské Power Pointové presentace na odborných seminářích. Závěrečná písemná práce studentů ve formě semestrální práce. Hlavní závěry a doporučení obsažená ve studentských bezpečnostních projektech.
Abstract (EN): 
Brief experience of teaching vocational subject Population Protection at two universities in Moravia. Local threats and risks in the home location of university students in terms of potential threats to the population. Influence of emergencies and crisis situations in the region's development. Content and methods of solving local security project by students emphasizing methods of local investigation. Ongoing student Power Point presentation at professional seminars. The final essay of students in the form of a semester project. The main conclusions and recommendations contained in the student security projects.