PROBLEMATIKA REFORMOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Title (EN): 
THE ISSUE OF REFORMING THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC
Vydání: 
Abstrakt: 
Zejména ekonomická situace v ČR (a její předpokládaný vývoj) přináší též nové pohledy na další postavení, organizační strukturu a činnost Policie ČR. Stav rozpočtu policie, vývoj početního stavu policistů a jejich úroveň na straně jedné a požadavek zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti ČR na straně druhé, přináší celou řadu odborných otázek. Některé z nich naznačuje a analyzuje i uvedený příspěvek. Autoři příspěvku soudí, že základem řešení je složitý, multidimenzionální a permanentní proces reformování Policie ČR
Abstract (EN): 
In particular, the economic situation in the Czech Republic (and its expected evolution) also brings new insights to the next position, organizational structure and activities of the Police of the Czech Republic. State police budget, development of headcount of policemen and their level on the one hand and the need to ensure internal order and security of the Czech Republic on the other hand, provide a wide range of professional issues. Some of them are suggested and analyzed in this paper. Authors of the paper believe that the foundation of the solution is complex, multidimensional and continuous process of reforming the Police of the Czech Republic.