PROJEKTOVÉ RIADENIE V OS SR

Title (EN): 
PROJECT MANAGEMENT OF THE ARMED FORCES OF THE SLOVAK REPUBLIC
Vydání: 
Abstrakt: 
Článok rieši problematiku projektového manažmentu v súčasnosti v podmienkach OS SR, ďalej sa zaoberá filozofiou a prístupmi ako efektívne riadiť projekt. Realizácia projektov v podmienkach OS SR si vyžaduje komplexný prístup, ale často však odlišný postup prác v porovnaní s projektmi, ktoré sa realizujú v civilnom prostredí. Preto je potrebné rešpektovať špecifiká pri implementácií projektového riadenia do OS SR.
Abstract (EN): 
The article deals with the issue of the project management in the Armed Forces of the Slovak Republic, also deals with the philosophy and approaches how to effectively manage the project. The implementation of projects in terms of the Armed Forces of the Slovak Republic requires a comprehensive approach, but in some cases a different approach compared to projects that are implemented in the civilian environment. Therefore, it is necessary to respect the specifications in the implementation of project management into the Armed Forces of the Slovak Republic.