VLIV SYMETRICKÉHO A ASYMETRICKÉHO VÝCVIKU BOJE ZBLÍZKA NA TEPOVOU FREKVENCI PŘI MODELOVÝCH SITUACÍCH

Title (EN): 
INFLUENCE OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC CLOSE COMBAT TRAINING ON HEART RATE DURING THE MODEL SITUATIONS
Vydání: 
Abstrakt: 
Při řešení konfliktní krizové situace střetnutím s neozbrojeným, nebo zbrojeným protivníkem se uplatňují především speciální pohybové dovednosti. Systém boje zblízka v AČR je sestaven na základě dlouholetých zkušeností z výcviku a reaguje na současný stav výstroje a výzbroje profesionálního vojáka. Vlastní výuka je koncipována jako souhrn specifických bojových dovedností, které slouží k řešení konfliktu. V současnosti se praktikuje spíše symetrický přístup k výcviku boje zblízka. Symetrickým přístupem je chápáno opakování a drilování základních sebeobranných technik, sparingových cvičení ve dvojici, kdy je dán typ útoku i následná forma obrany.
Abstract (EN): 
During the solving of a conflict crisis situation with an unarmed or armed opponent, primarily the special movement skills are used. Close Combat System in Czech army is based on years of experience acquired from the training and it reacts on current state of equipment of a soldier. The teaching is conceived as a summary of specific fighting skills, which are solving the conflict. These days we rather practice symmetrical attitude to the close combat training. Symmetrical attitude is understood as repeating and drilling of basic self-defense techniques, sparing practice in couples with one type of attack and following form of defense.