VYBRANÉ PRÁVNÍ NÁSTROJE URČENÉ PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU NA ÚROVNI REGIONŮ

Title (EN): 
SELECTED LEGAL INSTRUMENTS DESIGNED FOR ENSURING SECURITY OF THE STATE AT THE REGIONAL LEVEL
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá vybranými právními nástroji, které jsou určeny pro zajišťování bezpečnosti obyvatel na krajské úrovni územní správy v České republice. Zaměřuje se na organizaci a činnost územní správy na tomto úseku, analyzuje právní předpisy a zdůrazňuje aktuální otázky bezpečnosti v regionech. Zvláštní pozornost je věnována krizovým stavům jako právní kategorii. Podrobněji jsou upraveny právní nástroje jako ukládání povinností, omezení základních práv a svobod, správní postupy mimo správní řízení a uplatňování správní odpovědnosti.
Abstract (EN): 
The contribution deals with selected legal instruments which are designed for ensuring security of the population at regional level of territorial administration in the Czech Republic. It focuses on the organization and functioning of territorial administration in this field, analyzes relevant legal regulations and emphasizes current issues of security in regions. Special attention is given to crisis states as a legal category. The text further provides legal tools such as imposing obligations, restrictions on fundamental rights and freedoms, administrative procedures outside the administrative proceedings and application of administrative responsibility.