ASPEKTY KRIZOVÉ KOMUNIKACE

Title (EN): 
ASPECTS OF CRISIS COMMUNICATION
Vydání: 
Abstrakt: 
Pomalejšími reakcemi na událost dochází k větším ztrátám a škodám jak na zdraví lidí, tak na majetku. Aby se minimalizovalo poškození objektu, je důležitá efektivní komunikace, která je součástí připravenosti. Efektivní komunikace znamená sdělování a přijímání informací s cílem okamžitého porozumění. Pro zvládání nouzových a krizových situací je nutný rychlý a účinný tok informací. Řídící pracovníci mají za úkol rozeznat závažnost situace, a dle typu nouzové/krizové situace určit, co je nutné sdělit a komu informace sdělit. Předložené sdělení obsahuje ukázku informačních karet pro pohromu povodeň ve městě Kolín, které by měly být předem připravené.
Abstract (EN): 
Slower responses to events usually led to more losses and damage to human health and property. For minimizing the damages to the object it is important to arrange the effective communication, which is a part of preparedness. Effective communication means the sharing and receiving information with the aim to reach the immediate understanding. For overcome the emergency and crisis situations it is necessary rapid and effective flow of information. Managing persons have the task to recognize the situation relevance, and according to the type of emergency / crisis situation to determine, what it is necessary to communicate and to whom to transfer the information. The present article contains the example of information cards for flood in Kolin city, which should be prepared before the crisis situation.