BEZPEČNOST JE HLAVNÍ FENOMÉN SOUČASNOSTI

Title (EN): 
SAFETY IS PREDOMINANT PHENOMENON OF OUR TIME
Vydání: 
Abstrakt: 
Území z hlediska potřeb člověka poškozují jak pohromami, které leží mimo člověka (vývoj vesmíru, sluneční soustavy, planety, kontinentů apod.), tak činnosti lidí a různé interakce mezi dílčími otevřenými a vzájemně propojenými systémy. Dochází k poškození aktiv, narušení vztahů mezi aktivy i toků mezi aktivy. Tím se mění chování území a podmínky pro život lidí. Zvlášť významné ztráty a škody působí extrémní pohromy, které naruší základní potřeby lidí a ekonomický život komunit. Významnou roli při řízení komunity hraje lidský faktor a s ním spojené organizační havárie. Pro zajištění existence, bezpečí a rozvoje lidské společnosti se musí vzájemně kombinovat opatření a činnosti na: snižování zranitelnosti; zvyšování pružné odolnosti (resilience); a vytváření schopnosti adaptace veřejných aktiv.
Abstract (EN): 
From the human needs viewpoint the territory is damaged by both, the disasters the sources of which are out of human (development of cosmos, sun system, planets, continents etc.), the human activities and different interactions among partial open and mutually interfaced systems. It comes up to damage of assets, disruption of links among assets and flows among assets. This changes territory behaviour and conditions for life of humans. Very relevant harms and damages are caused by extreme disasters that disrupt basic human needs and economy of communities. The important role at community management it has human factor and with him connected organising accidents. For ensuring the existence, security and development of human society there is necessary to combine measures and activities for: vulnerability reduction; resilience upgrade; and formation of adoption capability of public assets.