BEZPEČNOST A ŘÍZENÍ ZDROJŮ

Title (EN): 
SAFETY AND RESOURCE MANAGEMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Bezpečnost je nedílnou součástí existence společnosti a jejího řízení. Tendence vývoje posledních let směřují k narušování existence společnosti a snižování její bezpečnosti. V rozhodování vedoucích pracovníků i občanů nejsou vždy respektovány problémy komplexnosti, komplexity a spojitosti vývoje věcí, jevů a procesů objektivní reality. Zdroje nejsou adekvátně řízeny a dochází k narušování relativní stability a dynamiky významných systémů reality. To v sobě obsahuje potenciál nebezpečného chování mnoha systémů, podsystémů a prvků, včetně bezpečnostních rizik.
Abstract (EN): 
Safety is firm part of society existence and its management. Tendencies of last year development interrupt society existence and decreasing its safety. In decisions of managing employees and also common people are not always respected problems of complexity of phenomena and processes of objective reality. Resources are not properly managed and relative stability and dynamics of many important systems is disturbed. This contains potential of dangerous behavior of many systems, subsystems including safety risks.