DOPRAVNÍ NEHODY S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Title (EN): 
TRAFFIC ACCIDENTS WITH PRESENCE OF HAZARDOUS SUBSTANCES ON GROUND ROADS
Vydání: 
Abstrakt: 
Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek se vyskytují při přepravě na silnicích, železnicích, řekách, mořích i oceánech a ve vzduchu. Ke vzniku předmětné nehody přispívají design vozidla, rychlost provozu, design vozovky, prostředí kolem vozovky, dovednost a defekty v chování řidiče, i vlastnosti přepravované nebezpečné látky. Na základě konceptu integrální bezpečnosti jsou předmětné nehody řešeny jako mobilní zdroje rizik. Článek obsahuje výsledky výzkumu získané kritickou analýzou dopadů závažných nehod ve světě i v ČR a návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti předmětné přepravy, které zlepší ochranu lidí před nebezpečnými látkami.
Abstract (EN): 
The transport accidents with presence of hazardous substances have been occurred at transportation on roads, rail roads, rivers, seas, oceans and in air. To the origination of such accident they contribute vehicle design, traffic speed, roadway design, environ round roadway, skill and defects in driver’s behaviour, and also the properties of shipped hazardous substances. On the basis of integral safety concept the considered accidents are solved as mobile sources of risks. The paper contains the results of research obtained by critical analysis of impacts of relevant accidents in the word and in the Czech Republic, and proposals of measures for upgrade of safety of considered shipping that improve protection of humans from hazardous substances.