EFEKTIVITA VE VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MANAGENETU V REGIONECH

Title (EN): 
EFFICIENCY IN EDUCATION OF SECURITY MANAGEMENT IN THE REGION
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článek pojednává o teoretických východiscích vzdělávání v rámci konceptu celoživotního vzdělávání. Článek poukazuje na nezbytnost celoživotního vzdělávání ale i na možnosti hodnocení efektivnosti této činnosti, a to nejen z hlediska ekonomického, tak zejména z pohledu rozvoje profesních kompetencí jednotlivce i personálního rozvoje bezpečnostního managementu v regionech v České republice. V článku jsou v hrubých rysech popsány možnosti měření efektivity vzdělávání.
Abstract (EN): 
This article discusses theoretical bases of education in the concept of lifelong learning. The article points out the necessity for lifelong learning but also possibilities to evaluate the effectiveness of this activity, not only from economic point of view, and especially from the perspective of the development of professional competencies of individual and personal development of security management in the Czech republic. The article describes in gross features possibilities of measuring the effectiveness of education.