PREVENCE ZÁVAŽNÝCH CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Title (EN): 
PREVENTION OF MAJOR CHEMICAL ACCIDENTS IN ZLÍN REGION
Vydání: 
Abstrakt: 
Historie a současný stav prevence závažných chemických havárií. Perspektivy vývoje v oblasti prevence závažných chemických havárií. Prevence závažných chemických havárií ve Zlínském kraji, současný stav a perspektivy. Bezpečnostní projekt vysokoškolských studentů v oblasti prevence závažných chemických havárií v místě bydliště. Vnější havarijní plány a ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií v zónách havarijního plánování v současné době a možnosti zlepšování v budoucnosti.
Abstract (EN): 
History and current status of prevention of major chemical accidents. Prospects for progress in the prevention of major chemical accidents. Prevention of major chemical accidents in the Zlín Region, current state and prospects. Security Project of university students in the prevention of major chemical accidents in the home town. External emergency plans and protection of the population against the consequences of major chemical accidents in emergency planning zones, currently and opportunities for improvement in the future.