SNÍŽENÍ KRITIČNOSTI OBJEKTŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V DRÁŽNÍM PROSTŘEDÍ

Title (EN): 
REDUCE OF CRITICALITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES IN THE RAILWAY DOMAIN
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá zvýšením bezpečnosti objektů kritické infrastruktury v drážním odvětví. Jde nejen o zabezpečený objekt, ale i o objekt bezpečný, tj. objekt, který při kritických podmínkách neohrozí sebe ani aktiva ve svém okolí. V moderním pojetí bezpečnosti se zavádí nové metody, kterými je přístup zvažování všech možných ohrožení (All-Hazards-Approach), obrana do hloubky (Defence-In-Depth) a pětistupňový model řízení bezpečnosti. Předložené sdělení posuzuje současný stav vybraného drážního systému s ideálním případem založeným na zmíněném konceptu, tj. na integrální bezpečnosti.
Abstract (EN): 
The study deals with safety improvement of facilities of critical infrastructure in the railway domain. It means not only secure facility but also safe facility that is facility which do not endanger it and also assets around. In the modern practice of safety are introduced new methods like All-Hazards-Approach, Defence-In-Depth and five-layers model of safety management. The article comprises current state of appropriate railway system with ideal case based on mentioned concept that is integral safety