ASPEKTY DIMENZIE VZDELÁVANIA A ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV MANAŽÉROV- PROFESIONÁLOV V OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH SILÁCH

Title (EN): 
THE ASPECTS OF DIMENSIONS OF EDUCATION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF MANAGERS – PROFESSIONALS IN DEFENCE AND SECURITY FORCES
Vydání: 
Abstrakt: 
Autorka poukazuje ne nevyhnutnosť aplikácie všeobecných zásad prípravy, vzdelávania a rozvoja manažerovy pohľadu manžmnetu čudských zdrojv. Následne ich navrhuje aplikovať do špecifíkckého prostredia bezpečnostného manažmentu, z dôvodu lepšieho zaistenia bezpečnosti obyvatelstva v rámci krízového riadenia. Tieto požiadavky vyplývajú z postupnej integrácií a spolupráce manažerských vzdelávacích systémov s cieľom zvýšiť kľúčové kompetencie profesionálov tak v oblasti obrany a bezpečnosti ako aj v rámci bezpečnostného a krízového manažmentu.
Abstract (EN): 
The author focuses on the necessity of the application of general rules of preparation, education and development of managers from the point of view of human resources. Consequently they are suggested to be applied into specific environment - security management, to ensure higher security of the inhabitants within crisis management. The requirements arise from gradual integration and cooperation of managerial educational systems with the aim to increase key competences of military professionals in the field of defence and security.