BEZPEČNÁ SMART CITIES

Title (EN): 
SAFE SMART CITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Předložená práce řeší problém bezpečnosti komunit založených na konceptu smart cities. Vychází z konceptu řízení integrální bezpečnosti systému systémů a doplňuje návrhy souboru opatření do současně moderního konceptu smart cities tak, aby komunity založené na konceptu smart cities byly bezpečné komunity, které zajistí bezpečí a rozvoj svým občanům za podmínek normálních, abnormálních i kritických, jež jsou důsledkem dynamického vývoje světa a lidských chyb při řízení chování lidské společnosti v komunitě.
Abstract (EN): 
Present work solves the problem of safety of communities based on the smart cities concept. It goes from the concept of integral safety management of system of systems and it refills proposals of set of measures into the simultaneously modern concept of communities called smart cities, so these communities might be safe communities that will ensure the security and the development for their citizens under the conditions of normal, abnormal or critical, which are the result of dynamic development of world and human errors at control of behaviour of human society in the community.