DIDAKTIKA VÝUKY PRÁVA A BEZPEČNOSTI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Title (EN): 
DIDACTICS OF THE RIGHTS AND SAFETY OF ADULT EDUCATION
Vydání: 
Abstrakt: 
Předložená studie je věnována problematice oborové didaktiky předmětů v oblasti práva a bezpečnosti při výuce dospělých. Cílem studie je prezentace výsledků výzkumů autora v oblasti pojetí a struktury této aktuální vědní disciplíny. V úvodu je uvedeno zdůvodnění aktuálnosti a potřebnosti řešené problematiky a dále jsou definovány konkretizované cíle studie, obsah studie a možné využití výsledku v pedagogické praxi daných oborů. Studie je zaměřena na pojetí didaktiky, zdůvodnění její fundovanosti a vědeckosti a interdisciplinaritu a je navržena konkrétní strukturace této vědní disciplíny.
Abstract (EN): 
Presented study is devoted to the didactics of subjects in the field of law and security in adult education. The aim of the study is to present results of the author´s researches in the concept and structure of this topical scientific discipline. The introduction emphasizes topicality and necessity of solved problems and further there are defined clear aims of the study, the content of the study and the possible use of result in educational practice. The study is centered on the concept of didactics, rationale its soundness and scientific value and interdisciplinarity and there is also designed specific structuring of this discipline.