DOPRAVNÍ VÝCHOVA JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Title (EN): 
TRAFFIC EDUCATION AS PART OF EDUCATION MANAGEMENT SECURITY
Vydání: 
Abstrakt: 
Rozvoj průmyslu a techniky ve světě v posledních desetiletích ovlivnil významněji dopravu, jak z hlediska technické úrovně, tak z hlediska hustoty provozu. Počet motorových vozidel se zvýšil tak, že to v jiném druhu dopravy nemá obdoby. Příspěvek upozorňuje na Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (na období 2013-2018). Příspěvek se zabývá vzděláváním učitelů Pedagogické fakulty, MU v oblasti dopravní výchovy v souvislosti se změnou rámcového vzdělávacího programu pro základní školství od září 2013. Autoři zejména upozorňují na přípravu nového studijního oboru Ochrana a bezpečnost obyvatelstva, jehož neoddělitelnou součástí je mimo jiné rizikové chování v dopravě. Příspěvek se zamýšlí nad nutností zavést na základních školách výuku v oblasti ochrany a bezpečnosti obyvatelstva.
Abstract (EN): 
The development of industry and technology in the world in the last decades influenced significantly the transport, both in terms of technical level and in terms of the density of traffic. The number of motor vehicles has been to increased, so that in another mode of transport is unparalleled. Post notes to a national strategy of primary prevention of risk behaviour of children and youth (for the period 2013-2018). The paper deals with the training of teachers of the Faculty of education, education in the area of transport in the context of changing the framework education programme for primary education from September 2013. The authors, in particular, advise on the preparation of new study the protection and safety of the population, which is an integral part of, inter alia, risk behaviour in traffic. The post reflects on the necessity to introduce teaching in the field of protection and security of the population at the primary schools
Příloha: