KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST OBCÍ

Title (EN): 
CRISIS READINESS OF MUNICIPALITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá problematikou hodnocení krizové připravenosti obcí s rozšířenou působností (ORP). Vzhledem k poměrně novému právnímu zakotvení těchto obcí na poli krizového řízení není tato oblast doposud komplexně řešena. Hlavní důraz je v případě tohoto článku položen na současné legislativní zakotvení obcí s rozšířenou působností, dále na jejich práva a povinnosti, ale také na jejich postoj a nástroje k řešení krizových situací. Článek reflektuje především v návrhové části získané poznatky přímo z ORP, a to díky realizaci rozhovorů s pracovníky krizového řízení těchto obcí. S využitím modelového aparátu v podobě síťových grafů jsou zde interpretovány skutečnosti odrážející nejen skutečný, tedy zjištěný stav krizové připravenosti, ale také stav požadovaný a ideální, to vše v podobě tří datových řad. Dále jsou sestaveny příslušné váhy, které společně s kritérii indikátorů demonstrují číselnou hodnotu nedostatků v rámci krizové připravenosti každé obce.
Abstract (EN): 
The article deals with the evaluation of crisis readiness of municipalities with extended powers. Due to the relatively new legal grounds of these communities in the field of crisis management has not been this area comprehensively addressed yet. The main emphasis in the case of this article is placed on the current legislative anchoring municipalities with extended powers, as well as their rights and obligations, but also their attitude and tools to deal with crisis situations. Article reflects primarily in the practical part learned findings from municipalities with extended powers, thanks to the realization of interviews with crisis management personnel. Using a model system in the form of network graphs are interpreted not only real status, that identifies the state of crisis readiness, but also the state and the desired ideal, all in the form of three data series. There are also assembled an appropriate criteria weights, that together with the criteria indicators demonstrate a numerical value gaps in the crisis readiness of each municipality.