MAPOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ JAKO PODKLAD PRO TVORBU MAPY RIZIK A BCM (BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT)

Title (EN): 
MAPPING OF BUSINESS PROCESSES AS A BASIS FOR MAP OF RISKS AND BCM (BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT)
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá mapováním podnikových procesů z rizikového pohledu, a to takovým způsobem, aby výsledný přehled procesů byl použitelný pro tvorbu mapy rizik, řízení vybraných rizik (zejména operačního rizika) a pro BCM (Business Continuity management) a krizové řízení. Podstatou řešení je volba kritérií a postupů mapování procesů tak, aby výsledná mapa procesů nebyla ani zbytečně podrobná a tedy příliš rozsáhlá pro další plánované použití, ale aby zároveň obsáhla všechny podstatné procesy z rizikového pohledu. Primárním kritériem je příslušnost procesů k jednotlivým oddělením či divizím společnosti, dále se sleduje periodicita procesu, jeho kritické období, maximální přípustnou dobu prostoje (MAD), možné dopady výpadku procesu (strukturovaně) atd. Při správné volbě kritérií a postupů vznikne univerzálně použitelná mapa rizikových procesů.
Abstract (EN): 
The paper deals with mapping of business processes from a risk point of view, in such a way that the final overview of the processes is useful for creating maps of risks, management of selected risks (especially operational risk) as well as for BCM (Business Continuity Management) and crisis management. The essence of the solution is the choice of criteria and procedures for mapping processes, so that the resulting process map was not too detailed and therefore too large for other planned uses, but also that contains all relevant processes from the point of view of risk. The primary criterion is the affiliation of the processes to individual departments or divisions of the company, further the frequency of the process, the critical period, the maximum allowable downtime (MAD), the possible effects of failure of the process (structured), etc. With proper selection of criteria and procedures arises universally usable map of risk processes.