NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝZVY PRO ČESKOU REPUBLIKU V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ – PRÁVNÍ NÁHLED

Title (EN): 
NEW SECURITY CHALLENGES FOR THE CZECH REPUBLIC IN THE CHANGING WORLD – A LEGAL VIEW
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Tento článek se zabývá aktuálními otázkami bezpečnosti a obrany České republiky a jejich regionů. Poskytuje právní náhled na současnou bezpečnostní situaci a nové bezpečnostní hrozby a výzvy, na něž by měly reagovat orgány odpovědné za zajišťování bezpečnosti a obrany státu, a to nejen na ústřední úrovni výkonu veřejné správy, ale také na územní úrovni (v krajích a obcích). Pozornost je věnována také nejnovějšímu strategickému dokumentu přijatému vládou České republiky v červnu 2015 – „Dlouhodobému výhledu pro obranu 2030“. Tento dokument by měl být vodítkem nejen pro oblast obranného plánování, ale i pro případné změny v organizace a činnosti relevantních orgánů.
Abstract (EN): 
This article deals with current issues of security and defense of the Czech Republic and its regions. It provides legal insight into the current security situation and new security threats and challenges, which should be reflected by authorities responsible for ensuring national defense and security, not only at the central level of public administration, but also at the regional level (regions and municipalities). Attention is also focused on the latest strategic document adopted by the Government of the Czech Republic in June 2015 – "Long-term perspective for defense 2030". This document should guide not only for defense planning, but also for any changes in the organization and activities of relevant authorities.