VÝZNAM DYNAMICKÉ ANALÝZY RIZIKA V OBCÍCH

Title (EN): 
IMPORTANCE OF THE DYNAMIC RISK ANALYSIS IN MUNICIPALITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Identifikace, analýza a hodnocení hrozeb v obcích je v současné době řešena zejména pro mimořádné události, jako jsou např. živelní pohromy, havárie nebo ohrožení kritické infrastruktury. Tyto hrozby a z nich plynoucí rizika jsou stanoveny na základě identifikace rizikových oblastí a působení jejich potenciálně negativních faktorů. V úvahu ovšem nejsou dostatečně brána a hodnocena rizika, která mohou vznikat i v rámci běžných činností, na kterých se obec podílí (správa budov, kulturní akce apod.). Autoři v příspěvku představují význam a možné přístupy dynamické analýzy rizika, jejímž cílem je identifikace a aplikace účinných preventivních opatření v čase, čímž reagují na preventivní povinnost a odpovědnost za škodu dle nového občanského zákoníku.
Abstract (EN): 
Currently, are the identification, analysis and assessment of threats in municipalities are solving especially for extraordinary events, such as natural disaster, serious accidents or threats of critical infrastructure. These threats and their risks are determined on the base of risk areas and exposure to the potentially negative factors. However, are not adequately considered and evaluated the risks that may arise in the common course of activities in which the municipalities participate. In the paper authors present the significance and possible approaches to the dynamic risk analysis. The aim of this analysis is the identification and application of effective preventive measures in time, through which respond to preventive duty and damage liability under the new Civil Code.