VZNIK, PRŮBĚH A DŮSLEDKY OBČANSKÉ VÁLKY

Title (EN): 
EMERGENCE, DURATION AND CONSEQUENCES OF CIVIL WAR
Vydání: 
Abstrakt: 
Studie dokazují, že války mezi státy jsou méně časté než války občanské. Jestliže poměr mezistátních a vnitrostátních válek činil před rokem 1945 jedna ku dvěma, po tomto roce vzrostl na jedna ku pěti. Teorií vzniku, průběhu a důsledků občanských válek, které trvají v průměru čtyřikrát déle než války mezistátní, se zabývá tento článek. Vymezena jsou v něm teoretická stanoviska několika nejvýznamnějších vědců zkoumajících danou problematiku. Uvedeny jsou definice a typy občanské války, popsány jsou etnické, ekonomické, politické a demografické příčiny vzniku občanských válek, vysvětlena je role přírodních zdrojů a geografického rozložení při jejich průběhu, nastíněny jsou náklady na vedení konfliktu, popsány jsou jejich důsledky, zejména potom ekonomické, politické, sociální a psychologické.
Abstract (EN): 
Studies show that wars between states are less frequent than civil wars. If the ratio of interstate and national wars was one to two before 1945, after this year it rose to one to five. Theories of the emergence, duration and consequences of civil wars that last on average four times longer than interstate wars are discussed in this article. Theoretical opinions of several leading scientists who have examined this area are defined. Definitions and types of civil war are mentioned, ethnic, economic, political and demographic causes of civil wars are described, the roles of natural resources and geographical spread during the duration of civil war are explained, the costs of conflict management are outlined and consequences of civil war are described. Especially economic, politic, social and psychological ones.
Příloha: