Pokyny pro přispěvatele

Pokyny pro přispěvatele

 1. Příjem příspěvků probíhá průběžně na e-mailové adrese redakce: redakce@vsrr.cz

 2. Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 30.4. a 31.10.

 3. Redakce si vyhrazuje právo vydat některá čísla jako specielní či monotematická.

 

Příspěvky do časopisu musí obsahovat:

 1. Název v ČJ (Slovenštině) a AJ

 2. Abstrakt (5 - 10 řádků) v ČJ (Slevenštině) a AJ

 3. Klíčová slova (3 – 5) v ČJ (Slovenštině) a AJ

 4. Seznam literatury a citací

 5. Za článkem připojte nejdůležitější profesní informace o autorovi – v rozsahu do 10 řádků

 6. Rozsah příspěvku je stanoven na min. 5 a max. 15 normostran.

 

Hlavní příspěvky jsou recenzovány dvěma hodnotiteli. (Netýká se odborných sdělení a informací o událostech.)

 

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Redakce a redakční rada mají právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodů nedodržených pokynů pro autory.

 

Prohlášení o původnosti příspěvku - společně s příspěvkem odevzdá autor redakční radě prohlášení o tom, že příspěvek je originální a nebyl dosud nabídnut k publikování jinému vydavateli.

 

Úprava příspěvků - články zpracovávejte dle šablony, která bude ke stažení na tomto odkazu:

http://www.vsrr.cz

O otištění příspěvků rozhoduje na základě recenze redakční rada.

Při pochybnostech požádá redakční rada o další recenzi, pro autora anonymního. Konečné rozhodnutí o zveřejnění příspěvku je právem redakční rady, která o zamítnutí příspěvku obratem informuje autora. Recenzenti jsou vybíráni redakcí z relevantních odborníků.

Pokyny pro citování: Citace prosím uvádějte v souladu s normou ČSN ISO 690-2,4.

Zaslání příspěvků: Příspěvky ve formátu dokumentu MS Word (*.doc) nebo OpenOffice (*.odt) zasílejte buď v elektronické podobě na CD na adresu: Žalanského 68/54, 163 00  Praha 17 – Řepy nebo e-mailem na adresu: Redakce@vsrr.cz

V případě nedodržení pokynů si redakce vyhrazuje právo příspěvek edičně upravit nebo jej vrátit k přepracování.

 

Publikační etika, autorská práva

Redakce časopisu Bezpečnostní management v regionech předpokládá, že:

 • nabídnutý rukopis je originálním dílem, tj. dosud nebyl publikován a ani není současně nabídnut k publikaci jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky);

 • autor/autorka (popř. autorský tým) nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;

 • pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (např. obrazové přílohy), autor/ka získal/a svolení k jeho plnému použití před nabídnutím rukopisu redakci;

 • autor/ka nabídnutím rukopisu deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v časopise Bezpečnostní management v regionech respektovat podmínky: licence Creative Commons „Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0)“

 

Redakce očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky).

 

Redakce předpokládá, že nabídnutý text, včetně názvu a abstraktu, je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.

 

Přetisky a sdílení publikovaného článku

Článek uveřejněný v časopisu Bezpečnostní management v regionech může kdokoli dále sdílet, tj. rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, a to za podmínek licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, tj.:

 

 • Uveďte autora – je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

 • Neužívejte dílo komerčně – je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.

 • Nezasahujte do díla – pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit (autor však, v souladu s autorským zákonem, má i nadále právo vytvářet adaptace originálního díla).

 • Žádná další omezení – nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí.

 

Další podrobnosti viz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs

 

Plagiátorství

Autoři by se měli snažit vyhnout i jen drobnému plagiátorství tím, že poskytnou náležité reference k všem použitým dílům a dále např. tím, že získají potřebná svolení k použití. Problematika plagiátorství se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě potřeby jmenuje předseda vědecké redakční rady etickou komisi k řešení problematiky plagiátorství a případných stížností.

 

Řešení stížností

Pokud bude vznesena etická námitka, která se týká odevzdaného rukopisu anebo publikovaného článku, redakce zajistí náležité a férové vyšetření. Součástí tohoto procesu může být kontaktování autora anebo jeho instituce, tak aby námitka byla vyjasněna. Pokud bude námitka shledána odůvodněná, budou učiněny další náležité kroky (oprava publikovaného článku, jeho stažení apod.). Každá vznesená námitka anebo neetické chování bude vyšetřeno, i kdyby bylo objeveno léta po opublikování.

 

Pokud budou nalezeny chyby v publikaci, dojde k jejich korekci, případně ke stažení publikace.

 

 

Redakce časopisu může odmítnout rukopis i bez recenze, pokud například zjistí, že se jeho obsah netýká zaměření časopisu, kvalita rukopisu je nápadně nízká, anebo kritéria pro publikaci nejsou dodržena. V tom případě autora pouze vyrozumí. Co se týče přijímaných a odmítaných článků, redakce a redakční rada nesmí být v konfliktu zájmů.