Bezpečnostní management jako odborná disciplína a obor studia se vlivem změn v regionálním, sociálním, společenském, ekonomickém a bezpečnostním prostředí dynamicky proměňuje. Na jeho realizaci v regionech se podílí řada regionálních subjektů (stakeholders), kteří zajišťují komplexní bezpečnost regionu, jež je pojímána jako integrální součást rozvojových regionálních konceptů. Autoři příspěvku se zamýšlejí nad informačními a znalostními aspekty bezpečnostního managementu a jejich žádoucí reflexi ve formě tzv. výstupů učení (learning outcomes) ve vysokoškolském studiu studijního oboru Bezpečnostní management. V této souvislosti rozvíjejí myšlenku o konkrétních znalostech, dovednostech a kompetencích absolventů oborů bezpečnostních studií, zejména jaké konkrétní výstupy z učení si absolvent osvojil.
Článok rieši problematiku projektového manažmentu v súčasnosti v podmienkach OS SR, ďalej sa zaoberá filozofiou a prístupmi ako efektívne riadiť projekt. Realizácia projektov v podmienkach OS SR si vyžaduje komplexný prístup, ale často však odlišný postup prác v porovnaní s projektmi, ktoré sa realizujú v civilnom prostredí. Preto je potrebné rešpektovať špecifiká pri implementácií projektového riadenia do OS SR.
Článek se zabývá problematikou činnosti pravicových extremistů ve věznicích, které není věnována ze strany Vězeňské služby a bezpečnostních složek dostatečná pozornost. Je běžné, že osoby, které byly odsouzeny za trestný čin s extremistickým podtextem, pokračují v těchto aktivitách i v prostředí věznic. Existuje rovněž velká pravděpodobnost, že se budou snažit o radikalizaci ostatních uvězněných osob nebo jejich rekrutaci. Cílený monitoring těchto osob a jejich komunikace s vnějším světem je tedy velmi důležitý z pohledu bezpečnostního a taktického.
Ochrana před kybernetickými hrozbami by měla být v zájmu minimalizace potenciálních škod realizována ve všech státních i soukromých organizacích, které jimi mohou být postiženy. Mezi nejcitelnější kybernetické hrozby patří v současnosti malware a útoky realizované pomocí sociálního inženýrství a dalších hackerských technik. Implementace efektivních preventivních i reaktivních opatření je nezbytná pro snížení rizik spojených s uvedenými hrozbami. Jedním z nejúčinnějších opatření je zavedení vhodného výcvikového programu pro personál organizace. Předložený text diskutuje existující hrozby, na příkladech demonstruje dopady jejich realizací na regionální a státní úrovni a popisuje jednoduchá opatření, pomocí nichž je možné snížit úroveň rizika spojeného s danými hrozbami.
Stručné zkušenosti z výuky odborného předmětu Ochrana obyvatelstva na dvou vysokých školách na Moravě. Místní hrozby a rizika v místě bydliště vysokoškolských studentů z hlediska možného ohrožení obyvatelstva. Vliv mimořádných událostí a krizových situací na rozvoj regionu. Obsah a metody řešení místního bezpečnostního projektu studenty se zdůrazněním metody místního šetření. Průběžné studentské Power Pointové presentace na odborných seminářích. Závěrečná písemná práce studentů ve formě semestrální práce. Hlavní závěry a doporučení obsažená ve studentských bezpečnostních projektech.
Při řešení konfliktní krizové situace střetnutím s neozbrojeným, nebo zbrojeným protivníkem se uplatňují především speciální pohybové dovednosti. Systém boje zblízka v AČR je sestaven na základě dlouholetých zkušeností z výcviku a reaguje na současný stav výstroje a výzbroje profesionálního vojáka. Vlastní výuka je koncipována jako souhrn specifických bojových dovedností, které slouží k řešení konfliktu. V současnosti se praktikuje spíše symetrický přístup k výcviku boje zblízka. Symetrickým přístupem je chápáno opakování a drilování základních sebeobranných technik, sparingových cvičení ve dvojici, kdy je dán typ útoku i následná forma obrany.
Současná Evropa se potýká s novou vlnou terorismu, spojenou především s náboženskými rozdíly. Spolu s náboženským extremismem opět ožívá extrémismus etnický a národnostní. Projekt Evropské Unie „Improving Security by Democratic Participation“ (ISDEP), česky „Zlepšení bezpečí pomocí demokratické participace“ hledá nástroje pro potírání extremismu v souladu s lidskými právy. Osoby, které provádějí teroristické útoky, bývají často obětí řízeného působení teroristických organizací, které míří na jejich zranitelnosti. Cílem předloženého článku je popsat koncepci, která byla v rámci projektu ISDEP vyvinuta pro prevenci, represi a intervenci při potírání radikalizace zranitelných osob.
Předložená práce shrnuje poznatky o současném chápání rizik, práci s riziky a postupech, kterými lidé mají šanci zajistit pro sebe existenci, bezpečí a rozvoj.
Zejména ekonomická situace v ČR (a její předpokládaný vývoj) přináší též nové pohledy na další postavení, organizační strukturu a činnost Policie ČR. Stav rozpočtu policie, vývoj početního stavu policistů a jejich úroveň na straně jedné a požadavek zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti ČR na straně druhé, přináší celou řadu odborných otázek. Některé z nich naznačuje a analyzuje i uvedený příspěvek. Autoři příspěvku soudí, že základem řešení je složitý, multidimenzionální a permanentní proces reformování Policie ČR
Autor se zaobírá obecně pojetím krizové legislativy v současné době, i z hlediska její vývoje a možných návrhů, které se analyzují, připravují, či jsou v legislativním procesu (současné návrhy). V pojednání autor rozebírá současné pojetí jednotlivých právních předpisů a analyzuje některé nedostatky a aplikační problémy. Autor popisuje dopady nového návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru ČR a též analyzuje jednotlivé současné návrhy v oblasti krizové legislativy (např. v oblasti požární ochrany).
Článek představuje výzkumný projekt zaměřený na propagační nástroje a témata extremismu a na analýzu typů vazeb mezi příslušníky extremistických skupin. V detailní podobě jsou zde popsány metody použité při výzkumu, analýza dat a jejich vyhodnocení a interpretace nejvýznamnějších výstupů. Hlavním cílem projektu je přispět k zefektivnění procesu odhalování, identifikace a vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem v České republice.
Příspěvek se zabývá vybranými právními nástroji, které jsou určeny pro zajišťování bezpečnosti obyvatel na krajské úrovni územní správy v České republice. Zaměřuje se na organizaci a činnost územní správy na tomto úseku, analyzuje právní předpisy a zdůrazňuje aktuální otázky bezpečnosti v regionech. Zvláštní pozornost je věnována krizovým stavům jako právní kategorii. Podrobněji jsou upraveny právní nástroje jako ukládání povinností, omezení základních práv a svobod, správní postupy mimo správní řízení a uplatňování správní odpovědnosti.
Příspěvek je stručným shrnutím pojmového vymezení organizovaného zločinu ve světě, EU a v České republice, včetně upozornění na skutečnost, že z pohledu EU mezi ně nepatří terorismus. Dále obsahuje stručný popis struktury organizovaných zločineckých skupin a nejčastější tuzemské formy organizované kriminality. Na příkladu vývoje forem organizované kriminality páchaných vietnamskými zločineckými skupinami na našem území je demonstrována flexibilita těchto zločineckých struktur a jejich rychlá reakce na poptávku na trhu a na bezpečnostní situaci v daném období.