1/2016

Příloha ke stažení: 
Tento článek pojednává o teoretických východiscích vzdělávání v rámci konceptu celoživotního vzdělávání. Článek poukazuje na nezbytnost celoživotního vzdělávání ale i na možnosti hodnocení efektivnosti této činnosti, a to nejen z hlediska ekonomického, tak zejména z pohledu rozvoje profesních kompetencí jednotlivce i personálního rozvoje bezpečnostního managementu v regionech v České republice. V článku jsou v hrubých rysech popsány možnosti měření efektivity vzdělávání.
Pomalejšími reakcemi na událost dochází k větším ztrátám a škodám jak na zdraví lidí, tak na majetku. Aby se minimalizovalo poškození objektu, je důležitá efektivní komunikace, která je součástí připravenosti. Efektivní komunikace znamená sdělování a přijímání informací s cílem okamžitého porozumění. Pro zvládání nouzových a krizových situací je nutný rychlý a účinný tok informací. Řídící pracovníci mají za úkol rozeznat závažnost situace, a dle typu nouzové/krizové situace určit, co je nutné sdělit a komu informace sdělit. Předložené sdělení obsahuje ukázku informačních karet pro pohromu povodeň ve městě Kolín, které by měly být předem připravené.
Mezinárodní letiště zahrnuje několik prolínajících se procesů, u kterých musí být zajištěna bezpečnost. Bezpečí cestujících, posádek i letadla samotného je velice důležité jak před zahájením letu, tak i po celou dobu letu. Na základě analýzy vybraného úseku letecké dopravy – odbavení cestujících na letišti v rámci schengenského prostoru jsou identifikována rizika pro sledovaný sektor. Na vybraném letišti bylo provedeno šetření celého procesu odbavení (check-in agenti, bezpečnostní kontrola, agenti u gate, letová posádka). V článku jsou uvedeny použité metody, výsledky a návrhy na zajištění bezpečí sledovaného procesu.
Cílem článku je ukázat sestavení nástroje pro identifikaci kritických míst na dálnici a ukázat výsledky jeho použití na dálnici D1 v úseku Praha-Mirošovice.
Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek se vyskytují při přepravě na silnicích, železnicích, řekách, mořích i oceánech a ve vzduchu. Ke vzniku předmětné nehody přispívají design vozidla, rychlost provozu, design vozovky, prostředí kolem vozovky, dovednost a defekty v chování řidiče, i vlastnosti přepravované nebezpečné látky. Na základě konceptu integrální bezpečnosti jsou předmětné nehody řešeny jako mobilní zdroje rizik. Článek obsahuje výsledky výzkumu získané kritickou analýzou dopadů závažných nehod ve světě i v ČR a návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti předmětné přepravy, které zlepší ochranu lidí před nebezpečnými látkami.
Území z hlediska potřeb člověka poškozují jak pohromami, které leží mimo člověka (vývoj vesmíru, sluneční soustavy, planety, kontinentů apod.), tak činnosti lidí a různé interakce mezi dílčími otevřenými a vzájemně propojenými systémy. Dochází k poškození aktiv, narušení vztahů mezi aktivy i toků mezi aktivy. Tím se mění chování území a podmínky pro život lidí. Zvlášť významné ztráty a škody působí extrémní pohromy, které naruší základní potřeby lidí a ekonomický život komunit. Významnou roli při řízení komunity hraje lidský faktor a s ním spojené organizační havárie. Pro zajištění existence, bezpečí a rozvoje lidské společnosti se musí vzájemně kombinovat opatření a činnosti na: snižování zranitelnosti; zvyšování pružné odolnosti (resilience); a vytváření schopnosti adaptace veřejných aktiv.
Článek srovnává řízení integrální bezpečnosti a řízení životního prostředí. Ukazuje, že nástroj řízení integrální bezpečnosti zajišťuje ochranu životního prostředí i ochranu obyvatelstva, kterou se nástroj řízení životního prostředí nezabývá.
Článek pojednává o živelních pohromách a jejich příčinách v Evropě. Na základě údajů v databázi EM-DAT uvádí charakteristické údaje pro pohromy v Evropě. Detailně se zaměřuje na tornáda a jejich dopady.
Bezpečnost je nedílnou součástí existence společnosti a jejího řízení. Tendence vývoje posledních let směřují k narušování existence společnosti a snižování její bezpečnosti. V rozhodování vedoucích pracovníků i občanů nejsou vždy respektovány problémy komplexnosti, komplexity a spojitosti vývoje věcí, jevů a procesů objektivní reality. Zdroje nejsou adekvátně řízeny a dochází k narušování relativní stability a dynamiky významných systémů reality. To v sobě obsahuje potenciál nebezpečného chování mnoha systémů, podsystémů a prvků, včetně bezpečnostních rizik.
Historie a současný stav prevence závažných chemických havárií. Perspektivy vývoje v oblasti prevence závažných chemických havárií. Prevence závažných chemických havárií ve Zlínském kraji, současný stav a perspektivy. Bezpečnostní projekt vysokoškolských studentů v oblasti prevence závažných chemických havárií v místě bydliště. Vnější havarijní plány a ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií v zónách havarijního plánování v současné době a možnosti zlepšování v budoucnosti.
Příspěvek se zabývá základními teoretickými východisky rozhodujících personálních činností vzdělávání a hodnocení pracovníků, které mají významný vliv na rozvoj profesní kariéry. Popisuje rozhodující prvky systému přípravy vojenského personálu Armády České republiky a naznačuje některé možnosti využití závěrů služebního hodnocení pro rozvoj kompetencí vojenských profesionálů v kontextu procesů plánování a řízení kariéry.
Tento příspěvek je věnován problematice vnitřního klimatu v pracovní skupině s přihlédnutím ke specifikům vzdělávání úředníků bezpečnostního managementu v regionech. Příspěvek se zabývá teoretickým vymezením vnitřního klimatu v pracovní skupině v pojetí našich i zahraničních autorů a jeho aplikací do prostředí vzdělávání v ozbrojených sborech. V článku jsou uvedeny některé přístupy, jak lze klima pracovní skupiny, třídy nebo školy optimalizovat s cílem dosažení zamýšleného záměru. V článku je akcentována motivace jako výrazný faktor ovlivňující vnitřní klima pracovní skupiny.
Článek se zabývá zvýšením bezpečnosti objektů kritické infrastruktury v drážním odvětví. Jde nejen o zabezpečený objekt, ale i o objekt bezpečný, tj. objekt, který při kritických podmínkách neohrozí sebe ani aktiva ve svém okolí. V moderním pojetí bezpečnosti se zavádí nové metody, kterými je přístup zvažování všech možných ohrožení (All-Hazards-Approach), obrana do hloubky (Defence-In-Depth) a pětistupňový model řízení bezpečnosti. Předložené sdělení posuzuje současný stav vybraného drážního systému s ideálním případem založeným na zmíněném konceptu, tj. na integrální bezpečnosti.
Článek se zabývá porovnáním hloubky vniku šípu kuše a střely náboje ráže 22 Long Rifle do bloku náhradního materiálu (NM) biologických tkání používaných v experimentální ranivé balistice. Predikce hloubky vniku je formulována s využitím matematického modelu, který vychází z výsledků pádových zkoušek provedených za účelem zjištění mechanických a fyzikálních vlastností NM plastické povahy. Tento matematický model umožňuje stanovení hloubky vniku zkušebního trnu a malorážové střely do bloku NM i při vyšších dopadových rychlostech. Navíc lze pomocí tohoto modelu určit součinitele tvaru dalších malorážových střel při jejich pronikání jinými náhradními materiály.
Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je ve vyspělých zemích velmi sledovaným tématem. Dobrý výhled z kabiny řidiče je základním předpokladem pro vysokou aktivní bezpečnost vozidla. Ve výhledu se však nachází řada elementů, které mohou být problematické a jedním z nich je A-sloupek karoserie. Tato práce má za cíl dokázat, že zakrytí výhledu A-sloupky je závažný problém který je třeba zohlednit při návrhu karoserie vozidel.