Efektivní řízení bezpečnosti měst a obcí přispívá ke komplexnímu a udržitelnému rozvoji regionu. Příspěvek analyzuje politiku a strategii řízení bezpečnosti měst, zejména strategii prevence kriminality a její začlenění do politik obcí, krajů i státu, podněty k přijímání opatření na místní úrovni, příklady projektů dobré praxe. K analýze bylo využito výstupů z regionální konference OSN Evropský HABITAT III na téma „Housing in Liveable Cities“ – Praha březen 2016 a zkušeností se strategií prevence kriminality ve městech a obcích v podmínkách ČR. Autorka deklaruje realizaci strategických cílů a programů prevence kriminality na místní úrovni příkladem dobré praxe v podmínkách statutárního města Hradec Králové.
Shaolin Kung Fu je komplexní a tradiční čínské bojové umění, které je často bohatá na mnohé pověry a nepochopení. Její možnosti v reálném použití jsou obrovské. Autoři chtějí poukázat na některé nepřesnosti a chyby (například v některých termínech nebo obsazích výuky), které mohou zdiskreditovat význam a hodnotu tohoto bojového umění. Hlavním cílem je přinést kung fu v jeho základní struktuře a obsahu přípravy a vztah k Shaolin Kung fu, bojovém umění, také naznačují a vyzdvihují některé vnitřní systémy, které nebyly dosud nikde nepublikované a informace v tomto bojovém umění.
Článek se zabývá problematikou hodnocení krizové připravenosti obcí s rozšířenou působností (ORP). Vzhledem k poměrně novému právnímu zakotvení těchto obcí na poli krizového řízení není tato oblast doposud komplexně řešena. Hlavní důraz je v případě tohoto článku položen na současné legislativní zakotvení obcí s rozšířenou působností, dále na jejich práva a povinnosti, ale také na jejich postoj a nástroje k řešení krizových situací. Článek reflektuje především v návrhové části získané poznatky přímo z ORP, a to díky realizaci rozhovorů s pracovníky krizového řízení těchto obcí. S využitím modelového aparátu v podobě síťových grafů jsou zde interpretovány skutečnosti odrážející nejen skutečný, tedy zjištěný stav krizové připravenosti, ale také stav požadovaný a ideální, to vše v podobě tří datových řad. Dále jsou sestaveny příslušné váhy, které společně s kritérii indikátorů demonstrují číselnou hodnotu nedostatků v rámci krizové připravenosti každé obce.
Autor se v článku zaměřuje obecně na možnosti vzniku psychogenních poruch při prožití extrémní nebo nouzové situace, na zásady, ochranu a psychosociální podporu včetně prevence při zvládání zátěže zasahujících profesionálů složek integrovaného záchranného systému.
Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky v oblasti bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády České republiky, státní správy a dohody s demokratickými státy.
Autorka poukazuje ne nevyhnutnosť aplikácie všeobecných zásad prípravy, vzdelávania a rozvoja manažerovy pohľadu manžmnetu čudských zdrojv. Následne ich navrhuje aplikovať do špecifíkckého prostredia bezpečnostného manažmentu, z dôvodu lepšieho zaistenia bezpečnosti obyvatelstva v rámci krízového riadenia. Tieto požiadavky vyplývajú z postupnej integrácií a spolupráce manažerských vzdelávacích systémov s cieľom zvýšiť kľúčové kompetencie profesionálov tak v oblasti obrany a bezpečnosti ako aj v rámci bezpečnostného a krízového manažmentu.
Předložená práce řeší problém bezpečnosti komunit založených na konceptu smart cities. Vychází z konceptu řízení integrální bezpečnosti systému systémů a doplňuje návrhy souboru opatření do současně moderního konceptu smart cities tak, aby komunity založené na konceptu smart cities byly bezpečné komunity, které zajistí bezpečí a rozvoj svým občanům za podmínek normálních, abnormálních i kritických, jež jsou důsledkem dynamického vývoje světa a lidských chyb při řízení chování lidské společnosti v komunitě.
Předložená práce se zabývá migrací velkých skupin lidí z pohledu rizik a ukazuje opatření, která musí být provedena, aby předmětná rizika byla zvládnuta.
Identifikace, analýza a hodnocení hrozeb v obcích je v současné době řešena zejména pro mimořádné události, jako jsou např. živelní pohromy, havárie nebo ohrožení kritické infrastruktury. Tyto hrozby a z nich plynoucí rizika jsou stanoveny na základě identifikace rizikových oblastí a působení jejich potenciálně negativních faktorů. V úvahu ovšem nejsou dostatečně brána a hodnocena rizika, která mohou vznikat i v rámci běžných činností, na kterých se obec podílí (správa budov, kulturní akce apod.). Autoři v příspěvku představují význam a možné přístupy dynamické analýzy rizika, jejímž cílem je identifikace a aplikace účinných preventivních opatření v čase, čímž reagují na preventivní povinnost a odpovědnost za škodu dle nového občanského zákoníku.
Článek popisuje snahu italské vlády z přelomu 60. a 70. let 20. století o zvýšení zaměstnanosti a industrializace v regionu Campania. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím vývoje a zahájení výroby kompaktního automobilu Alfa Romeo Alfasud v tehdy nově vybudované továrně v Pomigliano d'Arco nedaleko Neapole.Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi nešťastné, neboť přes vysoké počáteční investice nebylo cíle dosaženo - továrna sice existuje a produkuje dodnes, ale region Campania stále patří mezi ty s nejvyšší nezaměstnaností v Itálii. Navíc se špatná kvalita vyrobených vozů a z ní vyplývající zhoršení image spolupodílely na prohloubení hospodářských problémů značky Alfa Romeo.
Příspěvek se zabývá mapováním podnikových procesů z rizikového pohledu, a to takovým způsobem, aby výsledný přehled procesů byl použitelný pro tvorbu mapy rizik, řízení vybraných rizik (zejména operačního rizika) a pro BCM (Business Continuity management) a krizové řízení. Podstatou řešení je volba kritérií a postupů mapování procesů tak, aby výsledná mapa procesů nebyla ani zbytečně podrobná a tedy příliš rozsáhlá pro další plánované použití, ale aby zároveň obsáhla všechny podstatné procesy z rizikového pohledu. Primárním kritériem je příslušnost procesů k jednotlivým oddělením či divizím společnosti, dále se sleduje periodicita procesu, jeho kritické období, maximální přípustnou dobu prostoje (MAD), možné dopady výpadku procesu (strukturovaně) atd. Při správné volbě kritérií a postupů vznikne univerzálně použitelná mapa rizikových procesů.
Předložená studie je věnována problematice oborové didaktiky předmětů v oblasti práva a bezpečnosti při výuce dospělých. Cílem studie je prezentace výsledků výzkumů autora v oblasti pojetí a struktury této aktuální vědní disciplíny. V úvodu je uvedeno zdůvodnění aktuálnosti a potřebnosti řešené problematiky a dále jsou definovány konkretizované cíle studie, obsah studie a možné využití výsledku v pedagogické praxi daných oborů. Studie je zaměřena na pojetí didaktiky, zdůvodnění její fundovanosti a vědeckosti a interdisciplinaritu a je navržena konkrétní strukturace této vědní disciplíny.
Tento článek pojednává o možném vývoji bezpečnostní situace ve městě Plzni v souvislosti s migrační krizí. Autor na základě predikce možného vývoje navrhuje možná bezpečnostní opatření k udržení bezpečnosti ve městě a současně upozorňuje na aspekty migrace obecně ve vztahu k bezpečnosti v regionu.
Tento článek se zabývá aktuálními otázkami bezpečnosti a obrany České republiky a jejich regionů. Poskytuje právní náhled na současnou bezpečnostní situaci a nové bezpečnostní hrozby a výzvy, na něž by měly reagovat orgány odpovědné za zajišťování bezpečnosti a obrany státu, a to nejen na ústřední úrovni výkonu veřejné správy, ale také na územní úrovni (v krajích a obcích). Pozornost je věnována také nejnovějšímu strategickému dokumentu přijatému vládou České republiky v červnu 2015 – „Dlouhodobému výhledu pro obranu 2030“. Tento dokument by měl být vodítkem nejen pro oblast obranného plánování, ale i pro případné změny v organizace a činnosti relevantních orgánů.
Rozvoj průmyslu a techniky ve světě v posledních desetiletích ovlivnil významněji dopravu, jak z hlediska technické úrovně, tak z hlediska hustoty provozu. Počet motorových vozidel se zvýšil tak, že to v jiném druhu dopravy nemá obdoby. Příspěvek upozorňuje na Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (na období 2013-2018). Příspěvek se zabývá vzděláváním učitelů Pedagogické fakulty, MU v oblasti dopravní výchovy v souvislosti se změnou rámcového vzdělávacího programu pro základní školství od září 2013. Autoři zejména upozorňují na přípravu nového studijního oboru Ochrana a bezpečnost obyvatelstva, jehož neoddělitelnou součástí je mimo jiné rizikové chování v dopravě. Příspěvek se zamýšlí nad nutností zavést na základních školách výuku v oblasti ochrany a bezpečnosti obyvatelstva.
Studie dokazují, že války mezi státy jsou méně časté než války občanské. Jestliže poměr mezistátních a vnitrostátních válek činil před rokem 1945 jedna ku dvěma, po tomto roce vzrostl na jedna ku pěti. Teorií vzniku, průběhu a důsledků občanských válek, které trvají v průměru čtyřikrát déle než války mezistátní, se zabývá tento článek. Vymezena jsou v něm teoretická stanoviska několika nejvýznamnějších vědců zkoumajících danou problematiku. Uvedeny jsou definice a typy občanské války, popsány jsou etnické, ekonomické, politické a demografické příčiny vzniku občanských válek, vysvětlena je role přírodních zdrojů a geografického rozložení při jejich průběhu, nastíněny jsou náklady na vedení konfliktu, popsány jsou jejich důsledky, zejména potom ekonomické, politické, sociální a psychologické.
Legální a nelegální migrace přes děravou schengenskou hranici má jevové znaky zhroucení evropského právně-axiologického prostoru. Evropský démos (evropská západokřesťanská civilizace) čelí bezpečnostním rizikům narušení národního charakteru evropských států v EU, včetně hájení svobody, demokracie, právního a justičního státu, podstaty lidských práv na život a soukromí a sekularity ústavního státu.